Przejdź do treści

Dyplom marzeń

Nasza Fundacja od trzech lat uczestniczy w programie Stypendiów Pomostowych. W tym okresie przyznaliśmy 26 stypendiów po. Środki, które przeznaczamy na ten cel pochodzą w całości z  tzw. 1% podatku.

Program Stypendiów Pomostowych, będący wspólnym przedsięwzięciem różnych instytucji, stanowi próbę odpowiedzi na problem silnej dysproporcji w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Wielu uzdolnionych młodych ludzi, zwłaszcza z terenów popegeerowskich, przede wszystkim z powodu trudnych warunków materialnych ich rodzin, nawet nie rozważa decyzji o podjęciu studiów. Próg szkoły wyższej jest dla nich nie do przekroczenia. Stąd też celem programu jest wsparcie takiej młodzieży poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich.

Adresatami programu są maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich, pochodzący ze wsi i małych miast do 20 tysięcy mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin pracowników byłych PGR, spełniający warunki określone w regulaminie. O stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie mogą się ubiegać maturzyści z rodzin o bardzo niskich dochodach, osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, w szczególności młodzież objęta programem Agencji Nieruchomości Rolnych, oraz uczniowie szkół średnich otrzymujący stypendia od lokalnych organizacji pozarządowych.

Absolwenci programu, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejne lata nauki, m.in. w ramach konkursu "Prymus" oraz stypendia korporacyjne na III i IV rok studiów ufundowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Fundację BRE Banku i Fundację Grupy TP, a także stypendia w ramach inicjatywy "Studiuj za Granicą". Nowością w programie są stypendia doktoranckie. W obecnie realizowanej edycji 10 stypendystów pomostowych - studentów studiów doktoranckich - otrzymało stypendia w wysokości 18.000 zł rocznie. Ich fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Program Stypendiów Pomostowych jest obecnie finansowany przez: Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundację PZU, Fundację BRE Banku, Fundację BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundację Grupy TP, Fundację Wspomagania Wsi, Akademię Szkoleń i Kompetencji a także koalicję 77 lokalnych organizacji pozarządowych współpracujących z Fundacją im. Stefana Batorego oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych. Na realizację siedmiu edycji fundatorzy przeznaczyli 42 miliony zł. W trakcie siedmiu lat trwania programu przyznano łącznie ponad 10.500 stypendiów. Stypendium na I rok nauki na dziennych studiach magisterskich otrzymało 8425 absolwentów szkół średnich, w tym 924 w trwającej obecnie, siódmej edycji. Stypendyści studiują na 130 uczelniach w całej Polsce.

Administratorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, założona w 1991 r. przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości i Skarb Państwa RP. W ciągu 17 lat swojej działalności FEP wypłaciła ponad 33.000 stypendiów w tym 23.000 naukowych i 10.000 w ramach Programu Stypendiów Pomostowych, wydała 126 książek z dziedziny ekonomii i zarządzania, zorganizowała 23 edycje różnych konkursów dla młodzieży i studentów, 24 konferencje poświęcone jakości kształcenia w wyższych uczelniach. Przeznaczono na ten cel 56 milionów zł. Od roku 2000 FEP jest finansowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.