Złota "10"

"Złota 10-tka" to nowy projekt stypendialny dla uczniów Salezjanskiego Liceum i Ginmazjum w Sokołowie Podlaskim. Jego celem jest promocja osób wyróżniających się pod względem ocen i zachowania. Stypendia przyznawane są według nstepującego regulaminu:

 

REGULAMIN

przyznawania stypendiów semestralnych Fundacji „Ku Mądrości” za bardzo dobre wyniki w nauce uczniom Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego i Salezjańskiego Gimnazjum w Sokołowie Podlaskim.

 

 

    Stypendium jest przeznaczone dla dziesięciu najlepszych uczniów w szkole pod względem średniej ocen z poprzedniego semestru, którzy jednocześnie otrzymali ocenę wzorową z zachowania.

    Kryterium to stosuje się osobno dla uczniów SLO i SG

    Stypendia przyznawane są z funduszu, który na ten cel przeznacza Fundacja „Ku Mądrości”.

    W roku szkolnym 2009/2010 Fundacja przeznacza na ten cel 30000 zł.

    Kwota stypendium wynosi 150 zł miesięcznie.

    Przewiduje się wypłatę stypendiów odpowiednio:

- w I semestrze dla uczniów, którzy spełnili odpowiednie wymogi na koniec poprzedniego roku szkolnego,

- w II semestrze dla uczniów, którzy spełnili odpowiednie wymogi na koniec semestru pierwszego bieżącego roku szkolnego.

    Wyżej wymieniona zasada obowiązuje także w przypadku przejścia ucznia z SG do SLO

    Stypendium może być zawieszone lub odebrane w przypadku braku funduszu stypendialnego lub nagannego zachowania ucznia, który je otrzymuje.

    Stypendium przyznaje dyrektor szkoły po wysłuchaniu zdania rady pedagogicznej.

    Dyrektor szkoły przedstawia Zarządowi Fundacji wniosek wraz z listą kandydatów do stypendium zawierającą średnią ocen z danego semestru oraz ocenę z zachowania.

    Po rozpatrzeniu wniosku Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę o przyznaniu stypendiów wybranym uczniom.

    Fundacja wpłaci na konta SLO i SG 1/10 kwoty wymienionej w pkt. 4 pierwszego dnia każdego miesiąca.

    Za przekazanie stypendiów wybranym uczniom odpowiada Dyrektor SLO i SG.

    Na koniec każdego semestru Dyrektor SLO i SG przygotuje sprawozdanie wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi wypłacenie stypendiów.