Przejdź do treści

Nasza nazwa i cele

 • wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • wspieranie działalności instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
 • wspieranie i promocja różnych form kształcenia młodzieży,
 • promocja krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • pomoc w przystosowaniu do życia społecznego,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • wspomaganie inicjatyw dotyczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków dydaktyczno-naukowych i wychowawczych instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
 • promocja i organizacja wolontariatu.

"KU MĄDROŚCI"

Nazwa Fundacji wyraża cel, który sobie postawiła: troska o kształcenie młodzieży na "uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan" (Ks. Bosko). Dążymy do tego, by młodzi ludzie zdobyli mądrość życiową, tzn. byli dobrze wykształceni i umieli zastosować zdobytą wiedzę w życiu, postępując zgodnie z zasadami wiary katolickiej. Przy tym odwołujemy się do Mądrości, którą jest sam Bóg, Stworzyciel człowieka i Prawodawca. Mamy nadzieję, że kształtowanie człowieka w oparciu o wartości religijne, patriotyczne oraz zdobycze cywilizacji, pozwoli mu rzeczywiście wzrastać "Ku Mądrości".

organizowanie i finansowanie:

 • pomocy dla młodzieży znajdującej się w szczególnie trudnych warunkach materialnych,
 • stypendiów i nagród dla młodzieży uzdolnionej, wyróżniającej się w nauce,
 • stypendiów dla młodzieży zza wschodniej granicy Polski,
 • publikacji poświęconych problematyce szkolnej i wychowawczej,
 • finansowanie inwestycji zmierzających do polepszenia zaplecza dydaktyczno-naukowego instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
 • współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami prywatnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
 • organizację kursów i szkoleń, szczególnie dla osób zagrożonych utratą pracy lub bezrobotnych,
 • dofinansowywanie wycieczek szkolnych i wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży,
 • wspieranie aktywności artystycznej młodzieży szkolnej,
 • umożliwienie pracy wychowawczej wolontariuszom.

Zarząd i Rada Fundacji

Wicedyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim.

Ewa Suchożebrska

Były Przewodniczący Rady Rodziców w Szkołach Salezjańskich.

Jerzy Dmowski

Prezes fundacji "Ku Mądrości"

ks. Sławomir Lubiński

Honorowy patronat nad Fundacją sprawuje śp. Pani Anna Dux.

dr Anna Dux

Aktualności

      Po raz kolejny w tym roku udaliśmy się na cmentarz w  Podkowie Leśnej do grobu Pani Anny Dux założycielki Fundacji Ku Mądrości  by wraz z…

Mimo problemów związanych z sytuacją epidemiologiczną  przyznaliśmy kolejne stypendia w ramach programu stypendialnego "Złota 10-tka" .  Programem…

Dwoje stypendystów rekomendowanych przez naszą fundację  przeszło pozytywnie procedury rekrutacyjne  w ramach "Programu Stypendiów Pomostowych"  i…

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA I ROK STUDIÓW!