Przejdź do treści

STATUT FUNDACJI KU MĄDROŚCI IM. DR ANNY DUX

W SOKOŁOWIE PODLASKIM

 

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę FUNDACJA Ku Mądrości im. dr Anny Dux i zwana jest dalej Fundacją.
 2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 31 stycznia 2003 roku przez Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego - Inspektorii Św. Stanisława Kostki w Sokołowie Podlaskim – Repertorium Nr 635 / 2003.

3. Fundacja działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2167  z późn. zm.),    

2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057z późn. zm.),  

3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku Przepisy wprowadzające ustawę działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.),

4) niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Sokołów Podlaski.

§ 4

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej.   
 2. Dochody uzyskane z tej działalności będą przeznaczone wyłącznie na cele działalności statutowej.

 


§ 5

 1. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem zawierającym jej nazwę i wskazującym siedzibę.
 2. Fundacja może używać znaku wyróżniającego, którego wzór ustali Zarząd Fundacji w porozumieniu z Radą.


§ 6

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może otwierać oddziały będące terenowymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i za granicą.
 3. O utworzeniu oddziału decyduje Zarząd Fundacji, który określa jego strukturę organizacyjną oraz zasady działania.


Cele i zasady działania fundacji

 § 7

Celem Fundacji jest:

 1. wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej,
 2. wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 3. wspieranie działalności instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
 4. wspieranie i promocja różnych form kształcenia młodzieży,
 5. promocja krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 6.  pomoc w przystosowaniu do życia społecznego,
 7.  promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 8.  wspomaganie inicjatyw dotyczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 9. wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków dydaktyczno-naukowych i wychowawczych instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
 10. promocja i organizacja wolontariatu.

 

§ 8

Fundacja realizuje powyższe cele przez:

 1. organizowanie i finansowanie:
 1. pomocy dla młodzieży znajdującej się w szczególnie trudnych warunkach materialnych,
 2. stypendiów i nagród dla młodzieży uzdolnionej, wyróżniającej się w nauce,
 3. stypendiów dla młodzieży zza wschodniej granicy Polski,
 4. publikacji poświęconych problematyce szkolnej i wychowawczej,
 1. finansowanie inwestycji zmierzających do polepszenia zaplecza dydaktyczno-naukowego instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
 2. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami prywatnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, organizację kursów i szkoleń, szczególnie dla osób zagrożonych utratą pracy lub bezrobotnych,
 3. dofinansowywanie wycieczek szkolnych i wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży,
 4. wspieranie aktywności artystycznej młodzieży szkolnej, umożliwienie pracy wychowawczej wolontariuszom.


Majątek fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi:

1) fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości 10 000 zł wyznaczany w akcie notarialnym jej ustanowienia, z czego 5 000 zł jest przeznaczone na działalność gospodarczą,
2) środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku prowadzonej działalności.

 

§ 10

Dochodami Fundacji są:

 1. dotacje, subwencje, spadki, zapisy i darowizny od osób krajowych i zagranicznych,
 2.  dochody z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości,
 3. odsetki, lokaty i depozyty bankowe,
 4.  dochody z operacji kapitałowych,
 5.  dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 6. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.


§ 11

 1.  Za szczególne zasługi na rzecz Fundacji lub zasługi w dziedzinie działań Fundacji Zarząd przyznaje Medal „Ku Mądrości” im. dr Anny Dux.
 2.  Za działania wspierające Fundację Zarząd przyznaje Dyplom Uznania.
 3. Zarząd może także ustalić inną formę wyrażania podziękowania osobom, które dokonały darowizny na rzecz Fundacji lub w inny sposób przyczyniły się do rozwoju Fundacji.
 4. Decyzje Zarządu określone w ust 1 i 2 wymagają akceptacji Rady.

§ 12

 1. Decyzje w sprawie przyjęcia spadku, zapisu, subwencji, dotacji lub darowizny podejmuje Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja nie może przyjąć zapisu, dotacji lub darowizny, jeżeli w chwili podejmowania decyzji w tej sprawie wiadomym jest, że są obciążone w sposób uniemożliwiający skorzystanie z tego dobrodziejstwa.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


Działalność gospodarcza fundacji

§ 13

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. 22. 15. Z.  Pozostała działalność wydawnicza.
 2. 22. 22. Z.  Działalność poligraficzna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
 3.  22. 25. Z.  Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała.
 4. 52. 47. Z.  Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych.
 5.  80. 42. Z.  Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
 6. 85. 32. D Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania.
 7. 92. 62. Z.  Pozostała działalność związana ze sportem.
 8. 92. 72. Z.  Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
 9. 93. 04. Z.  Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej.


§ 14

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów podlegających Zarządowi Fundacji.


§ 15

 1. Kierowanie działalnością gospodarczą Zarząd Fundacji może powierzyć jednemu spośród swoich członków lub innej osobie.
 2. Decyzje o powołaniu zakładu oraz o powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
 3. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do podejmowania czynności związanych z kierowaniem zakładu. Zakres czynności określa udzielone pełnomocnictwo.
 4. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 5. Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.
 6. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.


Organy fundacji

§ 16

Organami Fundacji jest Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 17

 1. Rada Fundacji zwana dalej Radą propaguje cele Fundacji i nadzoruje działalność Zarządu Fundacji.
 2.  Rada składa się z członków nominowanych przez Fundatora.
 3. Uprawnienia Fundatora wykonuje każdorazowy Przełożony - Dyrektor Domu Zakonnego Towarzystwa Salezjańskiego w Sokołowie Podlaskim.

 

§ 18

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 1. inicjowanie nowych kierunków i sposobów działania Fundacji,
 2. zatwierdzanie rocznych planów merytorycznych oraz finansowych przygotowanych przez Zarząd Fundacji,
 3. ustalanie liczby członków Zarządu Fundacji,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
 5. uchwalanie zmian Statutu,
 6. udzielanie Zarządowi Fundacji zezwoleń w następujących sprawach:
 1. nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości,
 2. zaciąganie pożyczek i kredytów,
 3.  tworzenie i przystępowanie do spółek prawa handlowego,
 4. tworzenie fundacji i przystępowanie do innych organizacji.


§ 18 a

1. Kadencja Rady trwa 3 lata.

2. Każdy Członek Rady może być, w każdym czasie, odwołany przez Fundatora, który go nominował do uczestniczenia w Radzie.

3. Członkostwo w Radzie jest honorowe.

§ 18 b

 1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady na swym pierwszym posiedzeniu.
 2. Honorowym Przewodniczącym Rady jest dożywotnio pani dr Anna Dux.

§ 18 c

 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący Rady.
 2. W posiedzeniach Rady uczestniczy każdorazowo Prezes Zarządu Fundacji lub inny członek Zarządu wskazany przez Prezesa.”

 

§ 18 d

 1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady
 2. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Rady zażąda głosowania tajnego.
 3. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.

 

§ 19

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.   
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:  
 1. przygotowanie planów merytorycznych i finansowych,  
 2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,      
 3. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
 4. przyznawanie dyplomów, odznaczeń, nagród pieniężnych i rzeczowych oraz darowizn,
 5. podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady.


§ 20

 1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 członków.
 2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada.
 3. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Rada.

§ 21

 1. Kadencja Zarządu wynosi 3 lata.
 2. Przed upływem kadencji, każdy członek Zarządu, może być w każdym czasie odwołany przez Radę.

§ 22

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby.
 3. O posiedzeniu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków Zarządu nie później niż na tydzień przed terminem posiedzenia, a jeżeli jego przedmiotem jest działalność gospodarcza, także kierowników zakładów, którzy uczestniczą w posiedzeniach z głosem doradczym. W sytuacjach nagłych posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez zachowania terminów, o których mowa w ust. 1.
 4. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą odbywać się z zastosowaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

§ 23

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 2. Głosowanie jest jawne, chyba, że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.
 3. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
 4. Zarząd działa w oparciu o Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę.

§ 24

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków Zarządu Fundacji jednoosobowo.

§ 25

Członkostwo w Zarządzie jest honorowe.


Zmiana statutu fundacji

§ 26

Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada.

§ 27   

 1. Decyzje o zlikwidowaniu Fundacji podejmuje Rada.
 2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 3. Majątek pozostały po Fundacji przekazuje się Inspektorii św. Stanisława Kostki Towarzystwa Salezjańskiego.

 

§ 28

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister do spraw oświaty i wychowania.

§ 28 a

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków Zarządu i Rady, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”,
 2.  przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Rady i Zarządu lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3.  wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Rady i Zarządu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji lub Fundatora,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie Rady i Zarządu lub pracownicy oraz osoby bliskie.”

§ 29.

Statut niniejszy został ustalony przez Fundatora zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 31 stycznia 2003.