Przejdź do treści

1)    wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej,
2)    wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
3)    wspieranie działalności instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
4)    wspieranie i promocja różnych form kształcenia młodzieży,
5)    promocja krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
6)     pomoc w przystosowaniu do życia społecznego,
7)     promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
8)     wspomaganie inicjatyw dotyczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
9)    wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków dydaktyczno-naukowych i wychowawczych instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
10)    promocja i organizacja wolontariatu.