Przejdź do treści
  • wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej,
  • wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  • wspieranie działalności instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
  • wspieranie i promocja różnych form kształcenia młodzieży,
  • promocja krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • pomoc w przystosowaniu do życia społecznego,
  • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  • wspomaganie inicjatyw dotyczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków dydaktyczno-naukowych i wychowawczych instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
  • promocja i organizacja wolontariatu.