Przejdź do treści

Nasza nazwa i cele

 • wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • wspieranie działalności instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
 • wspieranie i promocja różnych form kształcenia młodzieży,
 • promocja krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • pomoc w przystosowaniu do życia społecznego,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • wspomaganie inicjatyw dotyczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków dydaktyczno-naukowych i wychowawczych instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
 • promocja i organizacja wolontariatu.

"KU MĄDROŚCI"

Nazwa Fundacji wyraża cel, który sobie postawiła: troska o kształcenie młodzieży na "uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan" (Ks. Bosko). Dążymy do tego, by młodzi ludzie zdobyli mądrość życiową, tzn. byli dobrze wykształceni i umieli zastosować zdobytą wiedzę w życiu, postępując zgodnie z zasadami wiary katolickiej. Przy tym odwołujemy się do Mądrości, którą jest sam Bóg, Stworzyciel człowieka i Prawodawca. Mamy nadzieję, że kształtowanie człowieka w oparciu o wartości religijne, patriotyczne oraz zdobycze cywilizacji, pozwoli mu rzeczywiście wzrastać "Ku Mądrości".

organizowanie i finansowanie:

 • pomocy dla młodzieży znajdującej się w szczególnie trudnych warunkach materialnych,
 • stypendiów i nagród dla młodzieży uzdolnionej, wyróżniającej się w nauce,
 • stypendiów dla młodzieży zza wschodniej granicy Polski,
 • publikacji poświęconych problematyce szkolnej i wychowawczej,
 • finansowanie inwestycji zmierzających do polepszenia zaplecza dydaktyczno-naukowego instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
 • współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami prywatnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
 • organizację kursów i szkoleń, szczególnie dla osób zagrożonych utratą pracy lub bezrobotnych,
 • dofinansowywanie wycieczek szkolnych i wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży,
 • wspieranie aktywności artystycznej młodzieży szkolnej,
 • umożliwienie pracy wychowawczej wolontariuszom.

Zarząd i Rada Fundacji

Wicedyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim.

Ewa Suchożebrska

Były Przewodniczący Rady Rodziców w Szkołach Salezjańskich.

Jerzy Dmowski

Prezes fundacji "Ku Mądrości"

ks. Sławomir Lubiński

Honorowy patronat nad Fundacją sprawuje śp. Pani Anna Dux.

dr Anna Dux

Aktualności

Gloria in excelsis DEo

Kolejna grupa osób z Zespołu Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim i Ostródzie została objęta programem Stypendiów…

Miło nam poinformować, iż kolejna grupa absolwentów Zespołu Szkół Salezjańskich po rekomendacji naszej Fundacji uzyskała stypendia na I rok…